Algemene voorwaarden

1 Contractuele partner

Nobu Digitaal BV
Marnixstraat 160
Amsterdam – 1016 TG
Nederland

In de volgende tekst contractuele partner genoemd.

2 Algemeen, toepassingsgebied

Alle diensten die de contractpartner voor de klant verricht, worden uitgevoerd
uitsluitend op basis van de volgende Algemene Voorwaarden. Afwijkende bepalingen gelden alleen voor zover deze tussen de contractpartner en de klant zijn overeengekomen of uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen.

3 Betaling, vervaldatum, betalingsverzuim

 1. De goederen kunnen worden betaald met creditcard of PayPal,
  Onmiddellijke overschrijving of op rekening. De contractpartner behoudt zich het recht voor om
  om in individuele gevallen bepaalde betalingsmethoden te accepteren of uit te sluiten.
 2. Bij betaling via Paypal verbindt de klant zich ertoe de aankoopprijs te betalen na
  het contract onverwijld af te ronden.
 3. Als de klant in gebreke blijft met de betaling, heeft hij recht op alle
  nalatigheid. Hij is ook aansprakelijk voor toeval door de dienst, tenzij,
  dat de schade zich ook zou hebben voorgedaan als er op tijd was betaald.
 4. De koopprijs is rentedragend gedurende de periode van verzuim. De standaardrente is
  vijf procentpunten boven de basisrente voor het jaar. Voor juridische transacties waarbij
  waarbij een consument niet betrokken is, is de rente acht procentpunten hoger dan
  de basisrente.
 5. Het vorderen van verdere schadevergoeding is niet uitgesloten.

4 Levering

 1. Levering vindt plaats door verzending van de goederen naar het door de klant opgegeven adres.
  Adres. De levertijd is over het algemeen 3-5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
  aankoopprijs. Deze informatie is niet bindend, tenzij anders overeengekomen.
 2. Levering vindt plaats tegen betaling van de verzendkosten zoals vermeld in de internetbestelling.
  Verpakkings- en verzendkosten. Voor leveringen in het buitenland, tenzij anders overeengekomen
  de prijs voor verpakking en verzending wordt apart vermeld op basis van het gewicht.
  berekend. Als de klant een speciaal type zending aanvraagt waarvoor een hogere
  kosten worden gemaakt, moet hij ook deze extra kosten dragen.

5 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de contractpartner tot de volledige betaling is ontvangen.
Verpanding, eigendomsoverdracht tot zekerheid, verwerking, eigendomsoverdracht
of verbouwing zonder de uitdrukkelijke toestemming van de contractpartner.
toegestaan.

6 Prijzen

 1. De prijs van onze goederen is de definitieve prijs,
  inclusief toepasselijke btw en andere prijscomponenten. De
  Prijs is exclusief leverings- en verzendkosten.
 2. Met het bijwerken van de internetpagina’s van de contractpartner worden alle eerdere
  Prijzen en andere informatie over goederen zijn ongeldig.
 3. De prijs op het moment van indienen van de factuur is bepalend voor de facturering.
  Aanbod van de klant.


7 Recht op annulering

 1. De contractpartner heeft ook het recht om zich terug te trekken uit het contract met betrekking tot een uitstaande
  deel van de levering of dienst als er onjuiste informatie is verstrekt over de levering of dienst.
  kredietwaardigheid van de klant of objectieve redenen met betrekking tot de klant
  de betalingscapaciteit van de klant en de klant, op verzoek van de
  contractuele partner, geen voorschot betaalt en ook geen geschikte
  zekerheid of als er een insolventieprocedure wordt ingesteld tegen de activa van de klant.
  of een aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend bij gebrek aan
  activa om de kosten te dekken.
 2. Ongeacht de schadeclaims van de contractpartner, in het geval van
  gedeeltelijke annulering worden reeds geleverde diensten gefactureerd en betaald in overeenstemming met het contract.
  betalen.

Annuleringsvoorwaarden
Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.
te herroepen.
De annuleringstermijn is veertien dagen:

 1. In het geval van een koopovereenkomst vanaf de dag waarop u of een van u
  derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.
  hebben of heeft.
 2. In het geval van een contract voor meerdere goederen die moeten worden geleverd als onderdeel van een
  die als één bestelling worden besteld en die afzonderlijk van
  de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de
  vervoerder, hebben bezit genomen van de laatste goederen.
 3. In het geval van een overeenkomst voor de regelmatige levering van goederen via een
  periode vanaf de datum waarop u of een van uw gemachtigde vertegenwoordigers
  derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in bezit neemt.
  hebben genomen of hebben genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u de contractpartner informeren door middel van een
verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) over uw annulering.
ons op de hoogte stellen van je beslissing om dit contract te annuleren. Vul de
het volgende annuleringsformulier en laat het ondertekenen en per e-mail naar ons opsturen
komen:

– Voorbeeld annuleringsformulier begin –

Intrekking

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de
Aankoop van de volgende goederen (*)/verrichting van de volgende dienst (*):
__________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Bestelnummer / Bestelling: ___________________________________
Besteld op (*)/ontvangen op (*):
__________________________________________
Naam van de consument(en):
__________________________________________
Adres van de consument(en):
__________________________________________
________________________________________
Handtekening van de consument(en)

Datum: __________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

– Voorbeeld annuleringsformulier Einde-

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn afloopt.


Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, aan u terugbetaald.
inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten,
die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type levering dan degene die we
aangeboden, meest gunstige standaardlevering), zonder onnodige vertraging en niet later dan
binnen veertien dagen na de datum waarop u op de hoogte bent gesteld van uw annulering.
annulering van dit contract door ons is ontvangen. Gebruik voor deze terugbetaling
hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt.
hebben, tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen; in geen geval zal
In dit geval worden kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling
We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen.
of totdat je bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt geretourneerd.
afhankelijk van wat het eerdere tijdstip is.
U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst retourneren.
dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract om
de goederen teruggeven of overhandigen aan de contractpartner. De deadline is gehaald als
u de goederen verzendt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de goederen vooruitbetaald worden teruggestuurd.
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en ordernummer.
Je hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit verlies
verlies van waarde aan een voor het onderzoek van de conditie, eigenschappen en
De klant heeft het recht om de goederen terug te sturen naar de plaats van aankoop.


Uitsluiting van het herroepingsrecht

Orders voor verzegelde goederen, bijvoorbeeld ook voor voedingssupplementen, die
Niet geschikt voor retourzending om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne
zijn niet vrij van gebreken als hun zegel na levering is verwijderd of van goederen die
zijn niet geprefabriceerd en vereisen selectie of productie op maat.
de consument doorslaggevend is of die duidelijk verwijst naar de
persoonlijke behoeften van de consument of van goederen die zijn aangepast aan de
snel bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden,
kan niet worden herroepen.
– Einde van de annuleringsvoorwaarden –


8 Garantie

 1. Als het artikel defect is, heeft de klant het recht om als nakoming achteraf volgens zijn
  de keuze tussen het verhelpen van het defect of de levering van een defectvrij artikel
  vraag. De contractpartner kan het door de klant gekozen type nakoming achteraf kiezen.
  als dit alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge kosten. Dit zijn
  in het bijzonder de waarde van het artikel in onbeschadigde staat, het belang van de
  gebrek en de vraag of de andere vorm van latere nakoming moet worden
  kunnen worden gebruikt zonder grote nadelen voor de koper. De claim
  van de klant is in dit geval beperkt tot de andere vorm van nakoming achteraf; de
  recht van de contractpartner om dit ook te eisen onder de voorwaarden van zin 1.
  Het recht om de autorisatie te weigeren blijft onaangetast.
 2. Als de goederen al gebruikt zijn, slijtage of
  een waardevermindering als gevolg van onjuist gebruik van de goederen nadat ze zijn geretourneerd
  die wordt verrekend met een terugbetaling van de aankoopprijs.
 3. Als de aankoop een commerciële transactie is voor beide partijen, moet de klant de goederen leveren
  onmiddellijk na levering, voor zover dit mogelijk is in de normale gang van zaken.
  haalbaar is. Als er een tekort aan het licht komt, heeft hij ons dit gegeven
  onmiddellijk. Als de klant ons niet op de hoogte stelt, worden de goederen geacht
  goedgekeurd, tenzij het defect een defect is dat niet werd onderkend op het moment van goedkeuring.
  onderzoek niet herkenbaar was. Als een dergelijk defect op een later tijdstip aan het licht komt, wordt de
  onmiddellijk na ontdekking; anders worden de goederen geacht te zijn
  wordt met het oog op dit gebrek ook geacht te zijn goedgekeurd. Deze bepalingen zijn niet van toepassing,
  als het gebrek op frauduleuze wijze werd verborgen. De rechten van de klant behouden
  De tijdige verzending van de kennisgeving is voldoende.
 4. Als de contractpartner een artikel zonder gebreken levert met het oog op nakoming achteraf,
  kan hij de teruggave van het defecte artikel van de klant eisen.
 5. Schade veroorzaakt door onjuiste of niet-contractuele handelingen van de klant,
  tijdens installatie, aansluiting, gebruik of opslag,
  vormen geen vordering tegen de contractuele partner. De ongepastheid en
  Het gebrek aan conformiteit wordt met name bepaald door de informatie die door de fabrikant van de
  geleverde goederen.

9 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Voor andere claims dan claims die voortvloeien uit letsel aan leven, ledematen en gezondheid
  De contractpartner is alleen aansprakelijk voor schade voor zover deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid.
  ernstig nalatig gedrag of verwijtbare schending van een wezenlijke contractuele verplichting
  contractuele verplichting door de contractpartner of zijn plaatsvervangers. Een
  Elke verdere aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten. De
  De bepalingen van de Product Liability Act blijven hierdoor onaangetast.
 2. Volgens de huidige stand van de techniek is datacommunicatie via de
  Internet kan niet worden gegarandeerd dat het altijd foutloos en/of beschikbaar is. De
  De contractpartner is daarom niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de onlineshop op elk moment.

10 Gegevensbescherming

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn om de bestelling uit te voeren, worden opgeslagen in
opgeslagen in machineleesbare vorm en vertrouwelijk behandeld. De gegevens die nodig zijn voor verwerking
gegevens die nodig zijn voor een bestelling, zoals naam en adres, worden opgeslagen in de
Uitvoering van de levering aan de persoon die gemachtigd is de goederen te leveren
doorgegeven aan het bedrijf.

11 Bevoegde rechtbank

De overeenkomstsluitende partijen stemmen in met de toepassing van Nederlands recht.
De plaats van jurisdictie voor geschillen die voortvloeien uit het contract is Amsterdam
overeengekomen.

12 Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt,
blijven de overige bepalingen van deze AV onaangetast.

13 Terugtrekking uit het contract

In het geval van een gerechtvaardigde annulering van de overeenkomst door een consument, wordt een
Terugbetaling van het aankoopcontract alleen stap voor stap tegen teruggave van de
door de koper ontvangen goederen. De voorwaarde hiervoor is dat de goederen in hun originele verpakking moeten zitten en
onbeschadigd, evenals de bijlage van de originele factuur. In het geval van artikelen die
gebruikssporen zijn aangetast of de verpakking beschadigd is, wordt een retourzending
passende compensatie voor de waardevermindering. De kosten van de
Retourzendingen zijn voor rekening van de koper.
Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm,
Zweden, we bieden de volgende betalingsopties. De betaling wordt in elk geval uitgevoerd
naar Klarna:

 • Factuur: De betalingstermijn is [14] dagen na verzending van de goederen/het ticket/de factuur.
  of, in het geval van andere diensten, de levering van de
  Service. De volledige factuurvoorwaarden voor de landen in
  waar deze betaalmethode beschikbaar is, vind je hier: Duitsland, Oostenrijk.
 • Aankoop op afbetaling: Met de financieringsservice van Klarna kun je je aankoop in termijnen betalen.
  vaste of flexibele maandelijkse termijnen tegen de in de
  loonvoorwaarden. Betaling in termijnen is verschuldigd aan het einde van de maand volgend op
  De betaling is verschuldigd nadat Klarna een maandelijkse factuur heeft gestuurd. Meer informatie
  voor huurkoop inclusief de Algemene Voorwaarden en de
  Europese standaardinformatie voor consumentenkrediet voor de landen in
  waar deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier (alleen in de aangegeven
  landen beschikbaar): Duitsland, Oostenrijk.
 • Sofortüberweisung: Beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk. De belasting van je
  account onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling.
 • Automatische incasso: Het bedrag wordt afgeschreven na verzending van de goederen. De tijd zal
  Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht. Meer informatie is hier te vinden.
 • Creditcard (Visa/Mastercard): Beschikbaar in Duitsland. De automatische incasso wordt uitgevoerd
  na verzending van de goederen of tickets / beschikbaarheid van de dienst of in het geval van
  van een abonnement volgens de gecommuniceerde tijden.


Het gebruik van de betaalmethoden factuur, huurkoop en automatische incasso vereist een positief

Kredietcontrole vereist. In dit verband sturen we uw gegevens door als onderdeel van de aankoopinitiatie
en de verwerking van het koopcontract aan Klarna met het oog op het adres en de
Kredietbeoordeling wordt voortgezet. Houd er rekening mee dat we je alleen die
betaalmethoden aanbieden die zijn toegestaan op basis van de resultaten van de kredietcontrole.
zijn. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vind je hier.
Algemene informatie over Klarna vind je hier. Uw persoonlijke gegevens worden
door Klarna in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en
in overeenstemming met de informatie in het privacybeleid van Klarna.